Subsidies

Subsidieprogramma's voor uw waterstofproject

Om waterstofprojecten op gang te brengen en een stimulans te geven, worden verschillende financieringsprogramma's aangeboden o.a. door de Europese Unie, rijksoverheid, provincies en gemeentes.

 

 

INTERREG Deutschland-Nederland

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.
https://www.deutschland-nederland.eu/
 

Logo INTERREG Deutschland Nederland 1

Het INTERREG-programma ”Deutschland-Nederland” (Subsidie vanaf € 25.000)

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt staan beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”. De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens. U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Ondersteund worden projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners intensief met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, middelen van de Europese Unie en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies). Op deze website vindt u veel nuttige informatie over onze projecten en over wat INTERREG voor u kan betekenen.

Meer intensieve en langdurige samenwerking (Subsidie tot € 25.000)

Voor projectaanvragen voor de financiering van intensievere en langer lopende grensoverschrijdende projecten (financieringskosten tot € 25.000) organiseren we meerdere malen per jaar tijdelijke oproepen tot het indienen van voorstellen. Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor intensievere en langdurige grensoverschrijdende projecten met een subsidiebedrag tot € 25.000. Een belangrijke vernieuwing: Voor projectaanvragen zijn er nu projectoproepen met een vaste looptijd. De projectaanvragers worden bij de uitvoering van hun projecten intensief ondersteund door medewerkers van de EUREGIO. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als de goede begeleiding van de projectaanvragers waarborgen.

Grensoverschrijdende ontmoetingen (Subsidie tot € 1.000)

Als je samen wilt leven in een grensoverschrijdende regio, dan is het van belang om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat is de basis voor succesvolle samenwerking met de buren over de grens. De EUREGIO, de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen hechten daarom veel waarde aan Nederlands-Duitse ontmoetingen tussen scholieren, ambtenaren, ondernemingen, sporters, politici, enz. De EUREGIO ondersteunt deze contacten door zelf activiteiten te ontwikkelen en door anderen financieel te ondersteunen die ontmoetingen met de buren over de grens willen organiseren.

 

 

Rijksoverheid

Voor subsidies voor waterstof in Nederland, verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/waterstof

Homepage Rijksdienst voor Ondernemend NederlandRijksdienst voor Ondernemend Nederland - Wikipedia

 

 

Provincies

Voor subsidies voor waterstof op provinciaal niveau, verwijzen wij naar de website van de provincie Overijssel en provincie Gelderland:
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/nieuwe-energie/
https://www.gelderland.nl/Subsidies

Logo provincie Overijssel (met downloads) - Provincie Overijssel                  Overbruggingsmaatregelen covid-19 cultuur en erfgoed - Cultuur Oost

 

 

Overig subsidies