Privacy

1. Privacybescherming in kort bestek

Algemene informatie
De hieronder weergegeven informatie is een beknopt overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens zodra u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze hieronder weergegeven privacyverklaring.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. De contactgegevens van deze exploitant vindt u in de colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens geregistreerd als gevolg van het feit dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze ICT-systemen geregistreerd. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om te waarborgen dat de website geheel correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u waar het uw gegevens betreft?
U heeft te allen tijde het recht om inlichtingen te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding verschuldigd bent. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en met andere vragen over het thema privacybescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres, vermeld in de colofon. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van externe aanbieders
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit vindt vooral plaats door middel van cookies en zogenoemde analyseprogramma’s. Doorgaans wordt uw surfgedrag anoniem geanalyseerd en kunnen de analyseresultaten niet naar u worden herleid. U kunt deze tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Detailinformatie daarvoor vindt u in volgende privacyverklaring.
U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Informatie over de bezwaarmogelijkheden vindt u in deze privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie

Privacybescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en nemen daarbij de wettelijke voorschriften op het gebied van privacybescherming en deze privacyverklaring in acht.
Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij registreren en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt hierin uiteengezet hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat bij dataverkeer op internet (bijv. bij communicatie door middel van e-mail) altijd veiligheidsrisico’s zullen blijven bestaan. Een absolute bescherming van de gegevens tegen raadpleging door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie
De volgende organisatie is voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijk:
Nederlands-Duits openbaar lichaam EUREGIO
Enscheder Str. 362
D-48599 Gronau


Telefoon: +31 53 4605151
E-mail: info@euregio.eu


De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel handelingen die gegevensverwerking inhouden zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toesteming. U kunt eerder verleende toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende instantie
Indien in strijd met wettelijke privacyregels wordt gehandeld heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De voor privacyrechtelijke aangelegenheden bevoegde instantie is de organisatie die in de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd met privacybescherming is belast. Een lijst van met de met privacybescherming belaste organisaties en hun contactgegevens zijn te vinden onder de link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat beschikbaar te laten stellen. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, dan geschiedt dit uitsluitend voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling
De site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool in de vorm van een slotje in uw browserregel.
Zodra de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen derden niet meelezen in de gegevens die u aan ons stuurt.

Informatie, blokkering, wissen
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst en ontvangers, over het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails
Het gebruik van onze contactgegevens, die in het kader van de verplichting een colofon te vermelden openbaar zijn gemaakt, voor toezending van niet nadrukkelijk opgevraagd reclame- en/of informatiemateriaal wordt hiermee van de hand gewezen. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor in het geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam-e-mails, gerechtelijke stappen te nemen.

3. Met privacybescherming belaste organisatie
Met privacybescherming belaste organisatie volgens wettelijk voorschrift
De volgende organisatie is voor onze onderneming belast met privacybescherming:
DSB Münster GmbH
de heer Niehüser
Martin-Luther-King-Weg 42-44
D-48155 Münster


Telefoon: +49 251 718790
E-mail: hniehueser@dsb-ms.de

4. Gegevensregistratie op onze website
Cookies

Een deel van de webpagina’s maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen, maar dienen ertoe dat onze site voor u gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste cookies die wij toepassen zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen bij uitzondering toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bij winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal te kunnen aanbieden. Mochten andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, dan worden deze in de privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden
De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenoemde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons beschikbaar stelt. Het gaat hier om:
• browsertype en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• referrer URL
• hostnaam van de computer waarmee de site wordt geopend
• tijdstip van serveraanvraag
• IP-adres
Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevensbronnen.
Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f DSGVO, waarin de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen wordt toegestaan

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier benadert worden uw formuliergegevens inclusief de daarin door u vermelde contactdata opgeslagen zodat wij uw verzoek of aanvraag in behandeling kunnen nemen of voor het geval er nog aanvullende vragen zijn. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.
Dit betekent dat de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of de reden om de gegevens op te slaan niet meer geldt (bijv. nadat wij uw aanvraag volledig hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke voorschriften, bijv. betreffende bewaartermijnen, worden hierdoor niet aangetast.
 

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.